Проект Последствия от COVID-19

"Диалма-ПС" ЕООД, компанията която стопанисва и управлява хотел Сити Авеню от началото на 2019 год., беше одобрена и сключи договор за подкрепа в преодоляването на икономическите последствия от COVID-19.

Договорът по процедура BG16RFOP002 2.073 беше подписън на 27.07.2020 год. и е с продължителност 3 месеца.

Общата помощ за бенефициента по програмата управлявана от ОПИК е на стойност 10 000лв. 

Средствата от нея ще бъдат използвани в помощ на ликвидността на компанията.

близо

доцентъра